W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zaopatrywanie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w tonery i materiały eksploatacyjne

Bydgoszcz: Zaopatrywanie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek
Numer ogłoszenia: 73920 - 2016; data zamieszczenia: 01.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3253100, faks 052 3253449.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaopatrywanie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna w okresie 12 miesięcy, dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i innych urządzeń biurowych dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6, 30.12.51.00-5, 30.12.51.20-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • BLACKLINE S.C. Izabela Zaliwska-Kupis, Paweł Pinkowski, ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185732,64 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 155921,41
  • Oferta z najniższą ceną: 155921,41 / Oferta z najwyższą ceną: 201803,51
  • Waluta: PLN .
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dostawy tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek w Sądzie Rejonowym są dostawami powszechnie dostępnymi - na rynku istnieje bardzo wiele firm oferujących dostawę tego typu asortymentu, w związku z tym Zamawiający przyjął, że dostawy tonerów są dostawą powszechnie dostępne. Pojęcie powszechnie dostępny rozumuje się jako oferowanie dóbr o pożądanej charakterystyce przez liczne podmioty na rynku, co umożliwia łatwy dostęp do tych dóbr praktycznie nieograniczonej grupie konsumentów, co z kolei łączy się wprost z powszechną konsumpcją takich dóbr jakimi bez wątpienia są zakupy tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały podane nazwy i typy urządzeń użytkowanych przez zamawiającego, do których są zamawiane materiały eksploatacyjne - tonery. Dostawa tonerów zlecana przez Zamawiającego jest dostawą typową, mającą ustalone standardy jakościowe opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą. W związku z powyższym spełnione są przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę określone w art. 70 ustawy. Zamówienie jest zgodne z przepisami z uwagi na przedmiot zamówienia (dostawy powszechnie dostępne o określonych standardach jakościowych) oraz z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia - nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane