W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zaopatrywanie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w tonery i materiały eksploatacyjne

Bydgoszcz: Zaopatrywanie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek.
Numer ogłoszenia: 74144 - 2015; data zamieszczenia: 02.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3253100, faks 052 3253449.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaopatrywanie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaopatrywanie i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych fabrycznie nowych i oryginalnych do urządzeń drukujących wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowany asortyment jest o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych, co potwierdzą załączone raporty z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO IEC 24711 oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, wystawionych przed podmiot niezależny od producenta, wykonawcy, zamawiającego i dystrybutora. Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania materiałów eksploatacyjnych które ograniczają pełną współpracę z programem sprzętu monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem. Produkty takie nie zostaną uznane przez Zamawiającego za równoważne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5, 30.12.51.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Rafalski Office Mirosław Rafalski Urządzenia Biurowe, ul. Guliwera 17, 86-005 Białe Błota, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 193278,99 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 166040,00
  • Oferta z najniższą ceną: 166040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 169581,33
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zaopatrywanie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w tonery i materiały eksploatacyjnego do drukarek są dostawami powszechnie dostępnymi, spełniają warunek dot. ustalonych standardów jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawia art. 11 ust. 8

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane