W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 131 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów
ul. Wały Jagiellońskie 4

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu informatycznego

Wersja strony w formacie XML

Bydgoszcz: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj. komputery, notebooki, skanery sieciowe, półka dyskowa do macierzy będącej w posiadaniu zamawiającego, dyski do macierzy dyskowej będącej w posiadaniu zamawiającego, drukarki sieciowe, oprogramowanie do backupu, oprogramowanie windows i office. Szczegółowy opis parametrów technicznych znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3253100, faks 052 3253449.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bydgoszcz.sr.gov.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj. komputery, notebooki, skanery sieciowe, półka dyskowa do macierzy będącej w posiadaniu zamawiającego, dyski do macierzy dyskowej będącej w posiadaniu zamawiającego, drukarki sieciowe, oprogramowanie do backupu, oprogramowanie windows i office. Szczegółowy opis parametrów technicznych znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Półka dyskowa do macierzy Fujitsu DX90S2 - 1 szt. 2. Dyski do macierzy Fujitsu DX90S2 - 20 szt. 3.Komputer - 50 szt. 4.Notebook - 25 szt. 5.Skaner sieciowy - 15 szt. 6.Skaner sieciowy z możliwością druku - 1 szt. 7. Drukarka laserowa - 5 szt. 8.Office 2013 H&B - 100 szt. 9.Windows 7 pro x64 - 3 szt. 10.Arcserv - 4 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-0, 30.21.31.00-6, 30.23.21.00-5, 48.00.00.00-8, 38.52.00.00-6, 37.45.33.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda załączenia stosownego oświadczenia (wg. wzoru załącznik nr 3 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 95
 • 2. termin gwarancji na komputery - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bydgoszcz.sr.gov.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz, pok. 312 - Oddział Informatyczny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4 w pokoju 132.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 410518-2014 z dnia 2014-12-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bydgoszcz
1. Półka dyskowa do macierzy Fujitsu DX90S2 - 1 szt. 2. Dyski do macierzy Fujitsu DX90S2 - 20 szt. 3.Komputer - 50 szt. 4.Notebook - 25 szt. 5.Skaner sieciowy - 15 szt. 6.Skaner sieciowy z możliwością druku - 1 szt. 7. Drukarka laserowa….
Termin składania ofert: 2014-12-23


Numer ogłoszenia: 416608 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 410518 - 2014 data 15.12.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3253100, fax. 052 3253449.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4 w pokoju 132..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4 w pokoju 132..

SIWZ

zmiana SIWZ

SIWZ załącznik 2

pytania do zamawiającego i odpowiedzi z 22.12.2014r.

SIWZ załącznik 2 z 22.12.2014r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

SIWZ pdf, 1001 kB
zmiana SIWZ pdf, 226 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane