W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 24.09.2018 r.                                                                                   Kd – 111 – 76/18

PREZES

SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY

 

ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz

 1. Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 t.j.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
  1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończył wyższe studnia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
  4. ukończył 24 lata.

 1. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
  14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) do zgłoszenia kandydat dołącza:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych),
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 7. aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i podaniem oznaczenia konkursu Kd – 111 – 76/18, należy składać w terminie do dnia 10 października 2018 r. bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pok.31A) albo przesłać pocztą na adres Sądu (decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
 3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie do dnia 17 października 2018 roku.


Etap II konkursu odbędzie się w dniu 30 października 2018 roku o godzinie 9.30  w sali 306 mieszczącej się w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2.

 Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na listę rezerwową będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu.  Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.           

                                                                                PREZES

                                                                         SSR Jacek Wojtycki


KLAUZULA INFORMACYJNA
(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.
 
Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.
 
Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
 
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).
 
 
Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: m.radke@bydgoszcz.sr.gov.pl.


LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO KD-111-76/18

 

 1. Kamiński Marcin
 2. Kończal Rafał
 3. Kuczborski Marek
 4. Marcinkiewicz Daria
 5. Musiałowska Paulina
 6. Myszak Agata
 7. Skibińska Justyna
 8. Stodolnik Ewa
 9. Szatkowska Kamila Justyna
 10. Włottkowska Maja

Etap II konkursu odbędzie się w dniu 30 października 2018 roku o godzinie 9.30 w sali 306 mieszczącej się w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2. W czasie trwania konkursu nie będzie możliwości korzystania z własnych pomocy naukowych.

Osoby, które zakwalifikowały się do drugiego etapu winny ze sobą zabrać dowód osobisty.

Bydgoszcz, dnia 17.10.2018 r.                                                                                 SSR Jacek Wojtycki

                                                                      Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO KD-111-76/18


1.       Kamiński Marcin
2.       Kuczborski Marek
3.       Włottkowska Maja


Etap III konkursu odbędzie się w dniu 5 listopada 2018 roku o godzinie 10.00. Uczestnicy proszeni są o stawiennictwo w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy – pok. 129. Należy zabrać dowód osobisty.


Bydgoszcz, dnia 30 października 2018 r.


                                                                            SSR Jarosław Całbecki

                                                                Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

KD-111-76/18

W wyniku zakończenia trzeciego etapu, który odbył się w dniu 5 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, przy ul. Wały Jagiellońskie 4, ustalono, iż do zatrudnienia zakwalifikowana została


MAJA WŁOTTKOWSKA

uzyskując 50 punktów.


Ustalono również następującą listę rezerwową kandydatów:

 1. Kuczborski Marek – 44 punkty
 2. Kamiński Marcin – 36 punktów

Bydgoszcz, dnia 5 listopada 2018 r.


                                                                             SSR Jarosław Całbecki

                                                                Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

 

                       

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane