W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 131 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów
ul. Wały Jagiellońskie 4

Konkurs na 3 wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

 Bydgoszcz, dnia 6.07.2021 r.

Kd – 111 – 74/21

 
PREZES

SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY


ogłasza konkurs na 3 wolne stanowiska asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,

ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz

 

 
I. Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 t.j.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4. ukończył 24 lata.


II. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) do zgłoszenia kandydat dołącza:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

4. oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych),

5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

7. aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i podaniem oznaczenia konkursu Kd – 111 – 74/21, należy składać w terminie do dnia 21 lipca 2021 r. w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4 (pok. 31) lub za pośrednictwem poczty na adres Sądu (decyduje data stempla pocztowego).

 
Konkurs składa się z trzech etapów:

etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;


etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;


etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna. 
 


Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 roku.


Etap II konkursu odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2021 roku o godzinie 09.00 w sali 306 mieszczącej się w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2.                                                                                                              PREZES

                                                                                                SSR Jarosław Błażejewski

---------------------------------------------------------------------- 

KLAUZULA INFORMACYJNA

(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.

 
Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.


Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

 
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).


Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU 
NA 3 WOLNE STANOWISKA ASYSTENTA SĘDZIEGO 
KD-111-74/21

 

 

Lp. Nazwisko Imiona
1. Ackermann Michał
2. Brygman Wiktoria 
3. Buta  Anna
4. Grudzińska  Karolina 
5. Kaproń  Justyna
6. Kieruj Aleksandra
7. Kinalska Paula
8. Kopeć  Karolina 
9. Kwasigroch  Stanisław
10. Leszczyńska Magdalena 
11. Lewandowska  Aleksandra 
12. Łobacz Maciej 
13. Myszyński Dawid 
14. Nalazek  Sebastian Piotr 
15.  Nowakowska- Rzymyszkiewicz Klaudia
16. Organiak Damian
17. Osiński  Łukasz
18.  Pirecka Agnieszka
19. Prokop Katarzyna 
20. Rosłon  Oskar 
21. Śmigielska Wioletta 
22. Wenskowska Kamila 
23.  Wycinka Marta 
24. Ziółkowski Piotr 
25.  Żuchowski Jacek 

 
Etap II konkursu odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2021 roku w podziale na dwie grupy.

Osoby, które zakwalifikowały się do drugiego etapu winny ze sobą zabrać dowód osobisty. 
 

 I Grupa – godz. 9.00 sala rozpraw 224 (Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, II piętro)

 

Lp.  Nazwisko  Imiona 
1. Ackermann Michał 
2. Brygmann Wiktoria
3. Buta  Anna
4. Grudzińska Karolina
5. Kaproń  Justyna
6. Kieruj Aleksandra 
7.  Kinalska  Paula
8. Kopeć  Karolina
9. Kwasigroch Stanisław
10. Leszczyńska Magdalena 
11. Lewandowska Aleksandra
12. Łobacz Maciej
13. Myszyński  Dawid
14. Nalazek Sebastian Piotr
15. Nowakowska - Rzymyszkiewicz  Klaudia 

 

 II Grupa – godz. 10.30 sala 306 (Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, III piętro)

 

Lp. Nazwisko Imiona
1. Organiak Damian
2. Osiński Łukasz
3. Pirecka Agnieszka
4. Prokop  Katarzyna
5. Rosłon Oskar
6. Śmigielska Wioleta
7. Wenskowska Kamila 
8. Wycinka  Marta
9. Ziółkowski Piotr
10. Żuchowski  Jacek 

 
Bydgoszcz, dnia 02.08.2021 r. 

 

 

                                                                                   SSR Karolina Bieńkowska

                                                                  Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU  KONKURSU NA 3 WOLNE STANOWISKA ASYSTENTA SĘDZIEGO KD-111-74/21

Lp. Nazwisko Imiona
1. Buta Anna
2. Kinalska Paula
3. Kopeć Karolina
4. Kwasigroch Stanisław
5. Leszczyńska Magdalena
6. Łobacz Maciej
7. Myszyński Dawid
8. Nalazek Sebastian Piotr
9. Nowakowska-Rzymyszkiewicz Klaudia
10. Osiński Łukasz
11. Pirecka Agnieszka
12. Śmigielska Wioleta
13. Wenskowska Kamil
14. Wycinka Marta
15. Ziółkowski Piotr
16. Żuchowski Jacek


Etap III konkursu odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2021 roku o godz. 9.00

Uczestnicy proszeni są o stawiennictwo w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy – pok. 129. Należy zabrać dowód osobisty

 

Bydgoszcz, dnia 11.08.2021  r.

                                      SSR Jarosław Błażejewski

                             Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

--------------------------------------------- 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA 3 WOLNE STANOWISKA ASYSTENTA SĘDZIEGO  

KD-111-74/21


 

W wyniku zakończenia trzeciego etapu, który odbył się w dniu 19 sierpnia 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, przy ul. Wały Jagiellońskie 4, ustalono, iż do zatrudnienia zakwalifikowane zostały następujące osoby:

1.      Magdalena Leszczyńska - uzyskując łącznie 51 pkt

2.      Łukasz Osiński - uzyskując łącznie 49 pkt

3.      Maciej Łobacz - uzyskując łącznie 45 pkt

 Ustalono również następującą listę rezerwową kandydatów:

1. Jacek Żuchowski -  42 pkt
2. Klaudia Nowakowska - Rzymyszkiewicz -  42 pkt
3. Wioleta Śmigielska -  42 pkt


Bydgoszcz, dnia  23 sierpnia 2021 r.

 


                                                                                  SSR Karolina Bieńkowska

                                                                   Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane