W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 12.03.2021 r. 


Kd – 111 – 26/21

 
  
PREZES

SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY

 
ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz

 

I. Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 t.j.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4. ukończył 24 lata.


II. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) do zgłoszenia kandydat dołącza:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

4. oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych),

5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

7. aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i podaniem oznaczenia konkursu Kd – 111 – 26/21, należy składać w terminie do dnia 26 marca 2021 r. za pośrednictwem poczty na adres Sądu (decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs składa się z trzech etapów:

etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

 
etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;

 
etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna. 
 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie do dnia 2 kwietnia 2021 roku.


Etap II konkursu odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2021 roku o godzinie 09.00 w sali 306 mieszczącej się w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2.

 

                                                                                                               WICEPREZES

                                                                                                       SSR Jarosław Błażejewski

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA

(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.

 Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.

 Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

 Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).

 Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.

 
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO KD-111-26/21

Lp Nazwisko Imię
1. Chamier Cieminska Monika
2. Frela Michał
3. Glazik Paulina
4. Juchacz Paulina
5. Kaproń Justyna
6. Karpuk Dominika
7. Kieruj Aleksandra
8. Klimczyk Agata
9. Kopeć Karolina
10. Kuczmowska Marta
11. Kwasigroch Stanisław
12. Lewandowska Aleksandra
13. Mikołajczak Wojciech
14. Nalazek Sebastian Piotr
15. Niewiadomska Daria
16. Nosek Bartosz
17. Nowakowska-Rzymyszkiewicz Klaudia
18. Organiak Damian
19. Paterek von Sperling Andrzej
20. Pedowski Patryk
21. Piątek Małgorzata
22. Pieniek-Gniadek Natalia
23. Pirecka Agnieszka
24. Prokop Katarzyna
25. Rosłon Oskar
26. Szuflada Karolina
27. Wojsz Tomasz
28. Wycinka Marta
29. Żuchowski Jacek

 
UWAGA!


      Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych,§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego oraz z uwagi na zalecenia i rekomendacje Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa 

 zarządzam


zniesienie terminu II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w dniu 13 kwietnia 2021 r. godz. 9.00. 

 

      Nowy termin II etapu konkursu wyznaczam na dzień 19 kwietnia 2021 r., który odbędzie się w podziale na dwie grupy. 

 

I Grupa – godz. 9.00 sala rozpraw 224 (Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, II piętro)

 

Lp Nazwisko Imię
1. Chamier Cieminska Monika
2. Frela Michał
3. Glazik Paulina
4. Juchacz Paulina
5. Kaproń Justyna
6. Karpuk Dominika
7. Kieruj Aleksandra
8. Klimczyk Agata
9. Kopeć Karolina
10. Kuczmowska Marta
11. Kwasigroch Stanisław
12. Lewandowska Aleksandra
13. Mikołajczak Wojciech
14. Nalazek Sebastian Piotr
15. Niewiadomska Daria

 

II Grupa – godz. 10.30 sala 306 (Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, III piętro)

 

Lp Nazwisko Imię
1. Nosek Bartosz
2. Nowakowska-Rzymyszkiewicz Klaudia
3. Organiak Damian
4. Paterek von Sperling Andrzej
5. Pedowski Patryk
6. Piątek Małgorzata
7. Pieniek-Gniadek Natalia
8. Pirecka Agnieszka
9. Prokop Katarzyna
10. Rosłon Oskar
11. Szuflada Karolina
12. Wojsz Tomasz
13. Wycinka Marta
14. Żuchowski Jacek

Bydgoszcz, dnia 02.04.2021 r. 

 

                                                                                      SSR Jarosław Błażejewski

                                                                         Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO KD-111-26/21

 

1. Chamier Cieminska Monika
2. Frela Michał
3. Glazik Paulina
4. Juchacz Paulina
5. Kieruj Aleksandra
6. Kopeć Karolina
7. Kwasigroch Stanisław
8. Lewandowska Aleksandra
9. Mikołajczak Wojciech
10. Nalazek Sebastian Piotr
11. Nosek Bartosz
12. Nowakowska - Rzymyszkiewicz Klaudia
13. Pędowski Patryk
14. Pieniek - Gniadek Natalia
15. Pirecka Agnieszka
16. Prokop Katarzyna
17. Wycinka Marta
18. Żuchowski Jacek

 

Etap III konkursu odbędzie się w dniu 6 maja 2021 roku w podziale na dwie grupy:

I grupa – godz. 9.00

 

1. Chamier Cieminska Monika
2. Frela Michał
3. Glazik Paulina
4. Juchacz Paulina
5. Kieruj Aleksandra
6. Kopeć Karolina
7. Kwasigroch Stanisław
8. Lewandowska Aleksandra
9. Mikołajczak Wojciech

 

II grupa – godz. 10.15

 

1. Nalazek Sebastian Piotr
2. Nosek Bartosz
3. Nowakowska - Rzymyszkiewicz Klaudia
4. Pędowski Patryk
5. Pieniek - Gniadek Natalia
6. Pirecka Agnieszka
7. Prokop Katarzyna
8. Wycinka Marta
9. Żuchowski Jacek

 

 Uczestnicy proszeni są o stawiennictwo w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy – pok. 129. Należy zabrać dowód osobisty. 


Bydgoszcz, dnia 21.04.2021r. 

                                                                                 SSR Jarosław Błażejewski

                                                                         Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

KD-111-26/21

  

 
W wyniku zakończenia trzeciego etapu, który odbył się w dniu 6 maja 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, przy ul. Wały Jagiellońskie 4, ustalono, iż do zatrudnienia zakwalifikowany został Patryk Pędowski, uzyskując łącznie 50 pkt.

Ustalono również następującą listę rezerwową kandydatów:

1. Wycinka Marta -  48 pkt

2. Kwasigroch Stanisław-  46 pkt

3. Żuchowski Jacek -  45 pkt

4. Chamier Cieminska Monika-  44 pkt

5. Nosek  Bartosz -  44 pkt

6. Prokop Katarzyna -  43 pkt

7. Nalazek Sebastian Piotr -  40 pkt

8. Pirecka Agnieszka -  40 pkt

9. Pieniek-Gniadek Natalia -  39 pkt

10. Glazik Paulina -  37 pkt

11. Nowakowska-Rzymyszkiewicz Klaudia -  37 pkt

12. Juchacz Paulina -  36 pkt

13. Mikołajczak Wojciech -  36 pkt

14. Kieruj  Aleksandra -  35 pkt 

15. Kopeć  Karolina -  35 pkt

16. Lewandowska Aleksandra -  34 pkt


Bydgoszcz, dnia  7 maja 2021 r.

                                                                                                      SSR Jarosław Błażejewski

                                                                                       Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane