W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 9.09.2020 r. 

Kd – 111 – 110/20

PREZES

SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY

 

ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz 


I. Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 t.j.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.

 
II. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych),
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 7. aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i podaniem oznaczenia konkursu Kd – 111 – 110/20, należy składać w terminie do dnia 25 września 2020 r. w Biurze Podawczym (pok. 31) lub za pośrednictwem poczty na adres Sądu (decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
 3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie do dnia 2 października 2020 roku.


Etap II konkursu odbędzie się w dniu 9 października 2020 roku o godzinie 09.00 w sali 306 mieszczącej się w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2.


                                                                                                            PREZES

                                                                                                 SSR Karolina Bieńkowska


---------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.


Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.


Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.


Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).


Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.

 
---------------------------------------------------------------

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO KD-111-110/20

 

LP

Nazwisko

Imiona

1

Droż

Przemysław

2

Jeznach

Bartosz

3

Karpuk

Dominika

4

Kieruj

Aleksandra

5

Kolasińska

Żaneta

6

Kuźmiński

Damian

7

Metkowska

Natalia

8

Organiak

Damian

9

Ortman

Sylwia

10

Pikulik

Patrycja Anna

11

Szuflada

Karolina

12

Woźniak

Małgorzata

13

Zielińska

Agnieszka 

14

Żuchowski

Jacek 

 

Etap II konkursu odbędzie się w dniu 9 października 2020 roku o godzinie 9:00 w sali 306 mieszczącej się w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2.

Osoby, które zakwalifikowały się do drugiego etapu winny ze sobą zabrać dowód osobisty.

Bydgoszcz, dnia 01.10.2020 r.


                                                                                       SSR Anita Morwińska - Sobiecka

                                                                                Wiceprezes Sądu Rejonowego w BydgoszczyLISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO KD-111-110/20

 

 1. Karpuk Dominika
 2. Metkowska Natalia
 3. Ortman Sylwia
 4. Żuchowski Jacek


Etap III konkursu odbędzie się w dniu 16 października 2020 roku o godzinie 9.00.

Uczestnicy proszeni są o stawiennictwo w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy – pok. 129. Należy zabrać dowód osobisty.


Bydgoszcz, dnia 9.10.2020  r.


                                                                                               SSR Karolina Bieńkowska

                                                                                      Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO KD-111-110/20


W wyniku zakończenia trzeciego etapu, który odbył się w dniu 16 października 2020 roku 
o godz. 9.00 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, przy ul. Wały Jagiellońskie 4, ustalono, 
iż do zatrudnienia zakwalifikowana została

Pani Sylwia Ortman, uzyskując łącznie 47 pkt.


Ustalono również następującą listę rezerwową kandydatów:

Metkowska Natalia – 38 pkt
Żuchowski Jacek – 37 pkt
Karpuk Dominika – 33 pkt


Bydgoszcz, dnia  16 października 2020 r.

 

                                                                   SSR Anita Morwińska-Sobiecka

                                                          Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane