W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 15.05.2020 r.

 Kd – 111 – 58/20

PREZES

SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY

ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz


I. Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 t.j.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4. ukończył 24 lata.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) do zgłoszenia kandydat dołącza:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,


4. oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych),

5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

7. aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i podaniem oznaczenia konkursu Kd – 111 – 58/20, należy składać w terminie do dnia 3 czerwca 2020 r. za pośrednictwem poczty na adres Sądu (decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs składa się z trzech etapów:

  1. etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  2. etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
  3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie do dnia 23 czerwca 2020 roku.

Etap II konkursu odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku o godzinie 09.00 w sali 306 mieszczącej się w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2.

Dokumenty złożone na konkurs, będzie można odebrać w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Po tym terminie zostaną zniszczone.

                                                                                                              PREZES

                                                                                                 SSR Karolina Bieńkowska


KLAUZULA INFORMACYJNA

(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.

Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.

Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).

Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO KD-111-58/20

 

LP

Nazwisko

Imiona

1

Adryan

Arleta

2

Drzycimska

Anna

3

Duzowska

Dominika

4

Gill-Juda

Marta

5

Juchacz

Paulina

6

Kaczyński

Bartosz

7

Karolczyk

Marta

8

Karwasz

Sebastian

9

Kempczyńska

Marta

10

Kieruj

Aleksandra

11

Kuźmiński

Damian

12

Organiak

Damian

13

Pytlik

Magdalena

14

Rozmarynowska

Sara

 

 

Etap II konkursu odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku o godzinie 09.00 w sali 306 mieszczącej się w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2.

Osoby, które zakwalifikowały się do drugiego etapu winny ze sobą zabrać dowód osobisty.


Bydgoszcz, dnia 16.06.2020 r.                                                                                       SSR Aleksandra Smólska-Kreft

                                                                                  Wiceprezes Sądu Rejonowego w BydgoszczLISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO KD-111-58/20

 

  1. Gill-Juda Marta
  2. Kaczyński Bartosz
  3. Karwasz Sebastian

Etap III konkursu odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 roku o godzinie 10.00. Uczestnicy proszeni są o stawiennictwo w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy – pok. 129. Należy zabrać dowód osobisty.


Bydgoszcz, dnia 1.07.2020  r.


                                                                                          SSR Karolina Bieńkowska

                                                                                 Prezes Sądu Rejonowego w BydgoszczyINFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA 1 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

KD-111-58/20

 

W wyniku zakończenia trzeciego etapu, który odbył się w dniu 3 lipca 2020 roku o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, przy ul. Wały Jagiellońskie 4, ustalono, iż do zatrudnienia zakwalifikowana została Pani Marta Gill-Juda, uzyskując łącznie 47 pkt.

Ustalono następującą listę rezerwową kandydatów:

  1. Karwasz Sebastian- 35 pkt
  2. Kaczyński Bartosz - 34 pkt.

Bydgoszcz, dnia  3 lipca 2020 r.


                                                                                     SSR Aleksandra Smólska-Kreft

                                                                            Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane