Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

Konkurs na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kd – 111- 46/18                                                               Bydgoszcz, dnia 12.06.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 149a§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 t.j.)

Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
ogłasza konkurs Kd-111-46/18 na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Konkurs odbędzie się w dniu 11 lipca 2018 roku godz. 9:30 w sali 306 w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 w Bydgoszczy

                  I. Wymagania niezbędne

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a mianowicie na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata,
 5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską albo aplikację ogólną

          II.   Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu, bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - Oddział Kadr, pok. 31A (parter), bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz.

1. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1)  wniosek  o  zatrudnienie  na  stanowisku  referendarza sądowego,

2)  życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,

4) aktualne fotografie zgodne z wymaganiami  stosowanymi  przy wydawaniu dowodów osobistych,

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

6) oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia  i kwalifikacje.

Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie w dniu 3 lipca 2018  roku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.


                                                          SSR Jarosław Całbecki

                                                                 WICEPREZES

                                                      Sądu Rejonowego w Bydgoszczy


KLAUZULA INFORMACYJNA
(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.
 
Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.
 
Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
 
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).
 
 
Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: m.radke@bydgoszcz.sr.gov.pl.


Lista osób dopuszczonych do udziału w konkursie na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-46/18l.p.

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

1.

Baranowska

Joanna

Bydgoszcz

2.

Blum

Małgorzata

Bydgoszcz

3.

Braciszewska

Sara

Toruń

4.

Czajkowski

Maciej

Bydgoszcz

5.

Dudzik

Barbara

Bydgoszcz

6.

Dzieciątek-Świąder

Dorota

Elbląg

7.

Jasińska

Lucyna

Chełmno

8.

Kajtek

Patryk

Osielsko

9.

Kamiński

Paweł

Toruń

10.

Koniuszek

Ewelina

Toruń

11.

Kubacka

Agnieszka

Chełmno

12.

Loll

Dominika

Chojnice

13.

Maciejewska

Justyna

Bydgoszcz

14.

Miąsko

Aleksandra

Bydgoszcz

15.

Mielcarz

Aleksandra

Bydgoszcz

16.

Oburota

Jagoda

Piła

17.

Piotrkowska

Karolina

Bydgoszcz

18.

Popielewska

Joanna

Bydgoszcz

19.

Ruszczyk

Joanna Izabela

Gdynia

20.

Skrzeczowska

Anna

Bydgoszcz

21.

Szczukiewicz

Paweł

Szczecin

22.

Włottkowska

Maja

Bydgoszcz


Konkurs odbędzie się dnia 11 lipca 2018 roku o godz. 9:30 w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (sala 306).

Kandydaci dopuszczeni do konkursu powinni zabrać ze sobą dowód osobisty.

                                                  Wiceprezes
                                      Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                          SSR Jarosław Całbecki

Bydgoszcz, dnia 3.07.2018 r.INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA 1 STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W BYDGOSZCZY, KTÓRY ODBYŁ SIĘ DNIA 11 LIPCA 2018 r. 

 

W KONKURSIE WZIĘLI UDZIAŁ NASTĘPUJĄCY KANDYDACI, UZYSKUJĄC PODANE PONIŻEJ WYNIKI:

 1. Baranowska Joanna – łącznie 60 pkt, w tym:

z części testowej – 48 pkt,

z kazusów – 12 pkt;


2. Blum Małgorzata – łącznie 48 pkt, w tym:

z części testowej – 42 pkt,

z kazusów – 6 pkt;


3. Czajkowski Maciej– łącznie 64 pkt, w tym:

z części testowej – 52 pkt,

z kazusów – 12 pkt;


4. 
Dudzik Barbara – łącznie 63 pkt, w tym:

z części testowej – 53 pkt,

z kazusów – 10 pkt;


5. 
Jasińska Lucyna -  łącznie 58 pkt, w tym:

z części testowej – 47 pkt,

z kazusów – 11 pkt;


6. Kajtek Patryk – łącznie 62 pkt, w tym:

z części testowej – 54 pkt,

z kazusów – 8 pkt;


7. Kamiński Paweł– łącznie 68 pkt, w tym:

z części testowej – 57 pkt,

z kazusów – 11 pkt;


8. 
Kubacka Agnieszka – łącznie 68 pkt, w tym:

z części testowej – 55 pkt,

z kazusów – 13 pkt;


9. Loll Dominika - łącznie 56 pkt, w tym:

z części testowej – 48 pkt,

z kazusów – 8 pkt;


10. Maciejewska Justyna- łącznie 54 pkt, w tym:

z części testowej – 45 pkt,

z kazusów – 9 pkt;


11. 
Mielcarz Aleksandra - łącznie 62 pkt, w tym:

z części testowej – 47 pkt,

z kazusów – 15 pkt;


12. Oburota Jagoda– łącznie 64 pkt, w tym:

z części testowej – 57 pkt,

z kazusów – 7 pkt;13. 
Ruszczyk Joanna Izabela – łącznie 67 pkt, w tym:

z części testowej – 52 pkt,

z kazusów – 15 pkt;


14. Skrzeczowska Anna łącznie 66 pkt, w tym:

z części testowej – 53 pkt,

z kazusów – 13 pkt;


15. Włottkowska Maja – łącznie 65 pkt, w tym:

z części testowej – 52 pkt,

z kazusów – 13 pkt.

Na podstawie wyników konkursu na stanowisko referendarza wybrano

Panią Agnieszkę Kubacką

 

Ustalono następującą listę rezerwową:

 1. Ruszczyk Joanna Izabela
 2. Skrzeczowska Anna
 3. Włottkowska Maja
 4. Czajkowski Maciej
 5. Mielcarz Aleksandra
 6. Baranowska Joanna

 SSR Jarosław Całbecki

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij