Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

Konkurs na 1 wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

ogłasza konkurs
na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym

 Sygnatura konkursu Kd- 111-61/17

 
Wnioski o dopuszczenie do konkursu, wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 20 września 2017 roku w Oddziale Kadr (pok. 135), Sekretariacie Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pok. 132) lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie, z wpisaniem słowa „Konkurs” i podaniem oznaczenia konkursu.

 1. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:
 1. Protokołowanie na rozprawach.
 2. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem spraw
  sądowych.
 3. Redagowanie pism.
 4. Wykonywanie prac administracyjno-biurowych.
 5. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.
 6. Prowadzenie akt sądowych.
 7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty.
 6. Biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych.
 7. Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.
 8. Znajomość obowiązujących aktów prawnych dotyczących działania sądu,
  w szczególności:
 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
  (Dz.U.2016.2067 t.j.),
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316),
 • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku
  w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2003.5.22).
 1.   Wymagania stanowiące dodatkowe atuty związane ze stanowiskiem pracy:
 1. Doświadczenie (staż, zatrudnienie – min. 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub w administracji publicznej.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Wysoki poziom komunikatywności, samodzielności, umiejętności pracy
  w zespole, odporności na stres.
 1. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-111-61/17), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - kliknij tutaj).
 3. Życiorys lub CV.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz braku prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe.
 6. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.
 7. Opinie z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku zatrudnienia.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
Każdy z dokumentów winien być podpisany osobiście przez kandydata.    
Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
IV. Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap pierwszy
selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu  konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego
w Bydgoszczy.

Etap drugi
praktyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności. Składać się on będzie z części „A” polegającej na pisemnym sprawdzeniu wiedzy
i predyspozycji (test) oraz z części „B” polegającej na sprawdzeniu praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji.
Po przeprowadzeniu części „A” zostanie wyłoniona lista osób, licząca nie mniej niż 50%  liczby osób zakwalifikowanych do II etapu i nie więcej niż 50 osób, które zostaną zakwalifikowane do części „B”. Lista, wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia części „B”, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego
w Bydgoszczy.
Po zakończeniu II etapu postępowania konkursowego, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia.

Etap trzeci
rozmowa kwalifikacyjna. Ma ona na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej, odporności na stres, poziomu motywacji i kultury osobistej.
 

                                                                                             Andrzej Kozłowski

                                                                                                  DYREKTOR


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu (część „A”)
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-61/17
 
 1. Chodorowska Marta
 2. Dec Joanna
 3. Domeradzka Jagoda
 4. Droż Przemysław
 5. Dzięcielewski Dominik
 6. Giża Małgorzata
 7. Gładysiewicz Aneta
 8. Grey Kinga
 9. Grobelna Ewa
 10. Kaniewska Izabela
 11. Kłosowski Krzysztof
 12. Krzeszewska Anna
 13. Michałek Anna
 14. Mielcarek Paulina
 15. Mikołajczak Aneta
 16. Nowińska Marta
 17. Peryga Karolina
 18. Piotrowska Paulina
 19. Plucińska Katarzyna
 20. Pławińska Marta
 21. Pobutkiewicz Joanna
 22. Pociot Karolina
 23. Pomykajczyk Roksana
 24. Pysura Patrycja
 25. Raczyńska Monika
 26. Rerek Monika
 27. Rolińska Agata
 28. Sadowska Marta
 29. Słaba Katarzyna
 30. Sowa Wioletta
 31. Stachurska Karolina
 32. Stalewska Magdalena
 33. Stopikowska Kaja
 34. Szatkowska Małgorzata
 35. Szlachcikowska Żaneta
 36. Szymanowska Monika
 37. Talaśka Agata
 38. Tuczyńska Monika
 39. Walorska Dorota
 40. Wesołowska Karolina
 41. Włudarska Anna
 42. Wodziński Michał
 43. Wróblewska Daria
 44. Wróblewska Maja
 45. Zborała Anna
 46. Zielecka Agnieszka
 47. Zielińska Agnieszka
 48. Zielińska Joanna
 49. Zmarzła Iwona
 50. Żabińska Anita

II etap konkursu odbędzie się:


- część „A” 6 października 2017 r. o godz. 9:00 w budynku Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ul. Przyrzecze 2-4, sala konferencyjna nr 111 (teoretyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności – test);

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu - część „B”, wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia części „B” i podział na grupy sprawdzianu praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
 

Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.

                                                                                                        Dyrektor

                                                                                   Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

                                                                                              

                                                                                               Andrzej KozłowskiW uzupełnieniu ogłoszenia z dnia 29 września 2017 roku w sprawie publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu - część „A”, na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy (Kd-111-61/17), informuję, że na wniosek Komisji konkursowej, kandydaci zostają podzieleni na dwie grupy.

W związku z powyższym, II etap konkursu - część „A” odbędzie się:

o godz. 9:00 – I grupa:

 1. Chodorowska Marta
 2. Dec Joanna
 3. Domeradzka Jagoda
 4. Droż Przemysław
 5. Dzięcielewski Dominik
 6. Giża Małgorzata
 7. Gładysiewicz Aneta
 8. Grey Kinga
 9. Grobelna Ewa
 10. Kaniewska Izabela
 11. Kłosowski Krzysztof
 12. Krzeszewska Anna
 13. Michałek Anna
 14. Mielcarek Paulina
 15. Mikołajczak Aneta
 16. Nowińska Marta
 17. Peryga Karolina
 18. Piotrowska Paulina
 19. Plucińska Katarzyna
 20. Pławińska Marta
 21. Pobutkiewicz Joanna
 22. Pociot Karolina
 23. Pomykajczyk Roksana
 24. Pysura Patrycja
 25. Raczyńska Monika

o godz. 10:30 – II grupa:

 1. Rerek Monika
 2. Rolińska Agata
 3. Sadowska Marta
 4. Słaba Katarzyna
 5. Sowa Wioletta
 6. Stachurska Karolina
 7. Stalewska Magdalena
 8. Stopikowska Kaja
 9. Szatkowska Małgorzata
 10. Szlachcikowska Żaneta
 11. Szymanowska Monika
 12. Talaśka Agata
 13. Tuczyńska Monika
 14. Walorska Dorota
 15. Wesołowska Karolina
 16. Włudarska Anna
 17. Wodziński Michał
 18. Wróblewska Daria
 19. Wróblewska Maja
 20. Zborała Anna
 21. Zielecka Agnieszka
 22. Zielińska Agnieszka
 23. Zielińska Joanna
 24. Zmarzła Iwona
 25. Żabińska Anita

Data oraz miejsce przeprowadzenia II etapu konkursu – część „A” pozostają bez zmian.

 

 

                                                                                                        Dyrektor

                                                                                   Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

                                                                                              

                                                                                               Andrzej Kozłowski

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu (część „B”)
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-61/17
 

Grupa I - godz. 9:00

 1. Chodorowska Marta
 2. Domeradzka Jagoda
 3. Droż Przemysław
 4. Giża Małgorzata
 5. Gładysiewciz Aneta
 6. Grey Kinga
 7. Grobelna Ewa
 8. Kaniewska Izabela
 9. Kłosowski Krzysztof
 10. Krzeszewska Anna

Grupa II – godz. 10:00

 1. Mielcarek Paulina
 2. Nowińska Marta
 3. Piotrowska Paulina
 4. Plucińska Katarzyna
 5. Pławińska Marta
 6. Pobutkiewicz Joanna
 7. Pociot Karolina
 8. Pomykajczyk Roksana
 9. Pysura Patrycja
 10. Raczyńska Monika

Grupa III – godz. 11:00

 1. Rolińska Agata
 2. Sadowska Marta
 3. Słaba Katarzyna
 4. Stachurska Karolina
 5. Stalewska Magdalena
 6. Stopikowska Kaja
 7. Szatkowska Małgorzata
 8. Szlachcikowska Żaneta
 9. Szymanowska Monika
 10. Tuczyńska Monika

Grupa IV – godz. 12:00

 1. Walorska Dorota
 2. Wesołowska Karolina
 3. Wodziński Michał
 4. Wróblewska Daria
 5. Wróblewska Maja
 6. Zborała Anna
 7. Zielecka Agnieszka
 8. Zielińska Agnieszka
 9. Zmarzła Iwona
 10. Żabińska Anita

II etap konkursu odbędzie się:

- część „B” – 17 października 2017 r. w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, sala konferencyjna nr 306 (sprawdzian praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji).

Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                        Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

                                                                                                   Andrzej KozłowskiLista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-61/17


 1. Domeradzka Jagoda
 2. Droż Przemysław
 3. Gładysiewicz Aneta
 4. Grey Kinga
 5. Grobelna Ewa
 6. Kaniewska Izabela
 7. Kłosowski Krzysztof
 8. Mielcarek Paulina
 9. Piotrowska Paulina
 10. Pławińska Marta
 11. Pomykajczyk Roksana
 12. Rolińska Agata
 13. Sadowska Marta
 14. Stalewska Magdalena
 15. Stopikowska Kaja
 16. Szatkowska Małgorzata
 17. Szlachcikowska Żaneta
 18. Tuczyńska Monika
 19. Wesołowska Karolina
 20. Wodziński Michał
 21. Wróblewska Daria
 22. Zborała Anna
 23. Zielecka Agnieszka
 24. Zielińska Agnieszka
 25. Zmarzła Iwona
 26. Żabińska Anita

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się dniach 27 i 30 października 2017 r. w budynku Sądu przy ul. Wały Jagiellońskie 4, p. 134 (poniżej podział na grupy).

Podział na grupy:

W dniu 27 października 2017 r.:

Grupa I (osoby od nr 1-5) od godz. 9:00.

Grupa II (osoby od nr 6-10) od godz. 10:30.

Grupa III (osoby od nr 11-15) od godz. 12:00.

W dniu 30 października 2017 r.:

Grupa I (osoby od nr 16-20) od godz. 9:00.

Grupa II (osoby od nr 21-26) od godz. 10:30.


                                                                                                              DYREKTOR

                                                                                               Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

                                                                                                          Andrzej Kozłowski


Bydgoszcz, dnia 7 listopada 2017 r.


Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 
Kd-111-61/17

            W wyniku zakończenia procedury konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy (Kd-111-61/17) Dyrektor Sądu informuje, że kandydatem wybranym na wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym, który otrzymał największą liczbę punktów w ramach przeprowadzonego konkursu, jest:

Droż Przemysław                                                                                                           DYREKTROR

                                                                                               Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

                                                                                                          Andrzej Kozłowski 


Bydgoszcz, dnia 7 listopada 2017 r.


Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 
Kd-111-61/17

 

            W wyniku zakończenia procedury konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy (Kd-111-61/17) Dyrektor Sądu informuje, że w ramach przeprowadzonego konkursu, została wyłoniona lista rezerwowa kandydatów:

 1. Żabińska Anita
 2. Mielcarek Paulina
 3. Szlachcikowska Żaneta
 4. Zborała Anna
 5. Zmarzła Iwona
 6. Pławińska Marta
 7. Grey Kinga
 8. Pomykajczyk Roksana
 9. Rolińska Agata
 10. Wodziński Michał
 11. Zielińska Agnieszka
 12. Szatkowska Małgorzata
 13. Grobelna Ewa
 14. Kaniewska Izabela
 15. Stalewska Magdalena
 16. Piotrowska Paulina
 17. Tuczyńska Monika
 18. Kłosowski Krzysztof
 19. Wróblewska Daria
 20. Zielecka Agnieszka
 21. Sadowska Marta
 22. Gładysiewicz Aneta
 23. Stopikowska Kaja
 24. Domeradzka Jagoda
 25. Wesołowska Karolina

 

Powyższa lista obowiązuje od dnia 7 listopada 2017 roku.

 

 

                                                                                                           DYREKTOR

                                                                                               Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

                                                                                                       Andrzej Kozłowski 

 

 


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij