Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

XV Wydział Gospodarczy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Co powinno zawierać zgłoszenie wierzytelności?

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. W  zgłoszeniu wierzytelności należy podać:
  • imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę,
  • określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej,
  • dowody stwierdzające istnienie wierzytelności,
  • kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona,
  • zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia,
  • w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu,
  • stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne,
  • jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym - ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Dla postępowań upadłościowych prowadzonych w trybie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2015.233 j.t.)) zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. W zgłoszeniu wierzytelności wierzyciel wskazuje dowody uzasadniające zgłoszenie.

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:
a) imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
b) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
c) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
d) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
e) zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
f) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
g) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
h) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy?

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:
a) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
b) wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;
c) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
d) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2013 r. poz. 246 i 1036) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;
e) informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).
           
W przypadku wniosku zgłoszonego przez wierzyciela nie stosuje się pkt. „d”.
           
Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, powinien do niego dodatkowo dołączyć:
a) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
b) bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
c) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
d) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
e) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
f) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
g) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;
h) informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.
Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa powyżej, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.
Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.
Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, powinien we wniosku uprawdopodobnić swoją wierzytelność.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik albo wierzyciel. Wniosek  składa się na formularzu:
a) formularz wniosku dłużnika,
b) formularz wniosku wierzyciela.
Wzory ww. formularzy dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Komu przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości?

Na postanowienie o ogłoszeniu upadłości zażalenie przysługuje wyłącznie upadłemu, a na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości - wyłącznie wnioskodawcy.

Czy przy zgłoszeniu dokumenty stanowiące dowody wierzytelności należy składać w oryginałach, czy kopiach?

Do pisma zgłaszający wierzytelność dołącza oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenia odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność.

W ilu egzemplarzach składa się wniosek o ogłoszenie upadłości?

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości składa dłużnik, to w jednym egzemplarzu, zaś jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości składa wierzyciel to w dwóch egzemplarzach.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij