Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

VIII Wydział Gospodarczy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Jak strona lub świadek powinien usprawiedliwić niestawiennictwo na rozprawę?

Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie, wystawionego przez lekarza sądowego (art. 2141§ 1 k.p.c.). Informacje o miejscach, dniach i godzinach przyjęć lekarzy sądowych, wraz z ich imieniem nazwiskiem oraz numerem telefonu, wywiesza się na tablicach w siedzibach sądów, prokuratur, komend i komisariatów Policji, innych organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń, okręgowej rady adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych, właściwym dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego, a także w miejscach wykonywania zawodu lekarza przez lekarzy sądowych (art. 8 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z późn. zm.).

Jakie należności przysługują świadkowi?

Świadkowi oraz osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie sądu bez opieki tej osoby, przysługuje zwrot kosztów podróży własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu — z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania, noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności postępowania w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów oraz zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu, nawet gdyby pomimo stawienia się w sądzie świadek nie został przesłuchany. Utratę zarobku lub dochodu oraz wysokość kosztów związanych ze stawiennictwem w sądzie świadek oraz osoba towarzysząca świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie sądu bez opieki tej osoby, powinni należycie wykazać (art. 85 ust. 1,3 i 4, art. 86 ust. 1 i 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 88 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Zwrot należności związanych ze stawiennictwem w sądzie nie przysługuje świadkowi zatrudnionemu w organie władzy publicznej, jeżeli powołany został do zeznawania w związku z tym zatrudnieniem. W tym przypadku świadkowi służy prawo do należności na zasadach określonych w przepisach regulujących wysokość i warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (art. 88a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

Świadkowi oraz osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie sądu bez opieki tej osoby, biegłemu lub tłumaczowi wezwanemu przez sąd w kilku sprawach na ten sam dzień, przyznanie się należności związane ze stawiennictwem na wezwanie sądu tylko raz (art. 87 ust. 2i art. 90b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podróży przyznaje się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy. Wniosek o przyznanie należności związanych ze stawiennictwem na wezwanie sądu składa się ustnie do protokołu lub na piśmie, w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności, a w przypadku osoby towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie sądu bez opieki tej osoby- w terminie 3 dni od zakończenia czynności z udziałem świadka, któremu ona towarzyszyła (art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Wniosek złożony po upływie terminu podlega oddaleniu.

Kiedy Sąd nadaje klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty?

Nakazowi zapłaty Sąd nadaje klauzulę wykonalności na wniosek po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Jak powinien być złożony pozew, co powinien zawierać?

  • pozew powinien być złożony wraz z odpisami pozwu i wszystkich załączników dla każdego pozwanego (1 egzemplarz dla sądu i po jednym dla każdego pozwanego),
  • do pozwu powinno być dołączone wezwanie do dobrowolnej zapłaty oraz potwierdzenie wysłania wezwania listem poleconym,
  • kserokopie powinny być czytelne,
  • pozew w postępowaniu uproszczonym (do 10.000 zł, o roszczenia wynikające z umów) powinien zostać złożony na urzędowym formularzu (dostępnym na stronie internetowej sądu),
  • pozew powinien być opłacony,
  • do pozwu powinien być dołączony odpis z KRS powoda.

W jaki sposób należy opłacić pozew?

Opłatę od pozwu można uiścić:
  • na konto dochodów sądu – do pozwu należy dołączyć dowód wpłaty,
  • znakami opłaty sądowej, które można kupić w kasie sądu (wartość znaków nie może przekroczyć 1500 zł).

Czy stroną procesu może być spółka cywilna?

Stroną procesu nie może być spółka cywilna, lecz osoby wchodzące w skład spółki cywilnej.

Od jakiej daty można żądać ustawowych odsetek?

Ustawowych odsetek można żądać od następnego dnia po ustalonym terminie zapłaty.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij