Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

IV Wydział Karny

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Jak uzyskać zwrot kosztów podróży oraz utraconego zarobku?

Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania na wezwanie Sądu. Świadek winien należycie udokumentować wysokość rzeczywiście poniesionych kosztów. W tym celu należy zachować bilety podróży, osoby podróżujące samochodem wypełniają stosowane oświadczenia na piśmie.
Świadkowi przysługuje również zwrot utraconego zarobku. W tym celu świadek winien przedłożyć stosowne zaświadczenie z zakładu pracy, stwierdzające zatrudnienie, wysokość utraconego zarobku oraz fakt, że dany dzień pobytu w Sądzie jest dniem nieobecnym i niepłatnym. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą takimi dokumentami jest kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i kserokopia aktualnie opłaconych składek ZUS.
Należności o których mowa wyżej przyznaje się na wniosek. Taki wniosek składa się ustnie do protokołu lub wypełniając stosowne oświadczenie w sekretariacie pokój 220.


Co należy zrobić aby otrzymać odpis orzeczenia?

W celu otrzymania odpisu orzeczenia należy złożyć wniosek, podając sygnaturę akt oraz adres wnioskodawcy. Odpis orzeczenia podlega opłacie w kwocie 6 zł za stronę uwierzytelnionego odpisu lub 1 zł za stronę kserokopii.


W jaki sposób wyegzekwować należność zasądzoną od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego?

Jeżeli skazany dobrowolnie nie uiści orzeczonej kwoty na rzecz pokrzywdzonego, może on wystąpić do Sądu z wnioskiem o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Wniosek taki należy sporządzić do Sądu, który wydał wyrok oraz dołączyć do niego odpis wyroku wcześniej doręczony przez Sąd. Po uzyskaniu odpisu wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności pokrzywdzony przekazuje tytuł wykonawczy Komornikowi w celu wszczęcia egzekucji.


Jaki jest zakres udzielania informacji telefonicznie?

Pracownicy sekretariatu udzielają telefonicznie informacji na temat spraw rozpoznawanych w Wydziale w ograniczonym zakresie, w szczególności dotyczących: sygnatury akt sprawy, terminów rozpraw i posiedzeń, daty rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie oraz czynności dotyczących postępowania międzyinstancyjnego.


Kto i kiedy ma prawo wglądu w akta sprawy?

Prawo do przeglądania akt mają strony postępowania, a więc Prokurator, obrońca, oskarżony, oskarżyciel prywatny, pełnomocnik oskarżyciela prywatnego a także oskarżyciel posiłkowy oraz jego pełnomocnik.
Pokrzywdzony, o ile nie złoży oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego – nie ma możliwości zapoznania się z aktami, chyba że Przewodniczący Wydziału wyrazi na to zgodę.
Akta można przeglądać na każdym etapie postępowania sądowego w Czytelni akt Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. 


Kiedy następuje przedawnienie karalności?

Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

  • 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
  • 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
  • 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
  • 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
  • 5 - gdy chodzi o pozostałe występki.

Jeżeli w okresie wskazanym wyżej wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w pkt. 1-3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach - z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.
Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.
Przedawnienie karalności przestępstw określonych w art. 199 § 2 i 3, art. 200, art. 202 § 2 i 4 oraz art. 204 § 3, jak również przestępstw określonych w art. 197, art. 201, art. 202 § 3, art. 203 i art. 204 § 4, w przypadku, gdy pokrzywdzonym jest małoletni - nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat.


W jakich terminach należy złożyć odwołanie od postanowienia i wyroku?

W przypadku zaskarżenia wyroku w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku należy złożyć na piśmie do sądu, który wydał wyrok wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku.
Dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, termin wymieniony do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku biegnie od daty doręczenia mu wyroku.
W terminie zawitym 14 dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem należy złożyć apelację do Sądu Okręgowego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego. W przypadku zaskarżenia postanowienia zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia – w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Kiedy następuje zatarcie skazania?

W przypadku skazania na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Okres próby biegnie od dnia uprawomocnienia się wyroku. Przy czym, jeżeli wobec skazanego orzeczono obok kary pozbawienia wolności grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania.
W razie skazania na karę bezwzględną pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.
W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat.
W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia. Jeżeli orzeczono obok kary zasadniczej środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania.
Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.


Czy można się zwolnić z wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności lub prac społecznie użytecznych?

W przypadku orzeczenia w miejsce kary grzywny zastępczej kary pozbawienia wolności lub prac społecznie użytecznych skazany może się w każdym czasie zwolnić przez złożenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij