Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

Konkurs na 1 wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Bydgoszcz, dnia 14.04.2016 r.
 
                 
Konkurs Kd- 111-39/16
 
 
Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ogłasza konkurs
na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym.
 
Wnioski o dopuszczenie do konkursu, wraz z wymaganymi dokumentami można składać do dnia 20 kwietnia 2016 roku w Oddziale Kadr (p. 135), Sekretariacie Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (p. 132) lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego), z wpisaniem słowa „Konkurs” i podaniem oznaczenia konkursu na kopercie.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
I.    Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:
 
1.      Protokołowanie na rozprawach.
2.      Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem spraw
sądowych.
3.      Redagowanie pism.
4.      Wykonywanie prac administracyjno-biurowych.
5.      Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.
6.      Prowadzenie akt sądowych.
7.      Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
 
II.     Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
 
1.      Pełna zdolność do czynności prawnych.
2.      Nieposzlakowana opinia.
3.      Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
4.      Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty.
6.      Biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych.
7.      Znajomość obowiązujących aktów prawnych dotyczących działania sądu,
w szczególności:
·        ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U.2015.133 j.t.),
·        rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316),
·        zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2003.5.22).
 
 
III.   Wymagania stanowiące dodatkowe atuty związane ze stanowiskiem pracy:
 
1.      Doświadczenie (staż, zatrudnienie – min. 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub w administracji publicznej.
2.      Wykształcenie wyższe.
3.      Komunikatywność, samodzielność.
 
 
4.   Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
 
1.      Wniosek o dopuszczenie do konkursu adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu
(Kd-111-39/16), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego.
2.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Bydgoszczy).
3.      Życiorys lub CV.
4.      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych.
5.      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz braku prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe.
6.      Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.
7.      Opinie z dotychczasowych miejsc pracy.
8.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
 
Każdy z dokumentów winien być podpisany osobiście przez kandydata. 
Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.
 
IV. Konkurs składa się z trzech etapów:
 
Etap pierwszyselekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu  konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w terminie do dnia 25 kwietnia 2016 r.
 
Termin II etapu pokrywać się będzie z terminem II etapu konkursu nr Kd-111-41/16.
„Etap drugipraktyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności. Składać się on będzie z części „A” polegającej na pisemnym sprawdzeniu wiedzy
i predyspozycji (test) oraz z części „B” polegającej na sprawdzeniu praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji.
Po przeprowadzeniu części „A” zostanie wyłoniona lista osób, licząca nie mniej niż 50% liczby osób zakwalifikowanych do II etapu i nie więcej niż 60 osób, które zostaną zakwalifikowane do części „B”. Lista wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia części „B” zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.”
 
Po zakończeniu II etapu postępowania konkursowego zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej
i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia.
 
 
 Etap trzecirozmowa kwalifikacyjna. Ma ona na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej, odporności na stres, poziomu motywacji i kultury osobistej.
 
 
 
                                                                   Dyrektor
                                                      Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 
                                                             Andrzej Kozłowski
 
 
-------------------------------------------
 
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu (część „A”)
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-39/16
 
1. Bartczak Agata
2. Bartczak Mirosława
3. Bartkiewicz Anna
4. Bielewicz Karolina
5. Bossmann Marzena
6. Bukowska Małgorzata
7. Chodorowska Marta
8. Dzięcielewski Dominik
9.  Grey Kinga
10. Grobelna Dorota
11. Grobelna Ewa
12. Izbaner Przemysław
13. Kłosowski Krzysztof
14. Kociałkowska Urszula
15. Marchlewicz Marta
16. Mech Marta
17. Milanowska Patrycja
18. Milewska Olga
19. Najdowska Monika
20. Nuszkowska Anna
21. Piotrowska Paulina
22. Plucińska Katarzyna
23. Pluta Marta
24. Pogorzały Martyna
25. Rolińska Agata
26. Rosińska Grażyna
27. Rumianowska Hiacynta
28. Stachowska Magdalena
29. Stachurska Karolina
30. Stopikowska Kaja
31. Szlachcikowska Agnieszka
32. Szymanowska Monika
33. Tobolska-Skibińska Joanna
34. Toporek Natalia
35. Tuczyńska Monika
36. Walorska Dorota
37. Wenskowska Kamila
38. Wnykowska Daria
39. Wodziński Michał
40. Worek Monika
41. Woźniak Julita
42. Wróblewska Maja
43. Zielińska Agnieszka
44. Zielińska Grażyna
45. Zmarzła Iwona
 
 
II etap konkursu odbędzie się:
 
 
- część „A” 2 maja 2016 r. o godz. 9:00 w budynku Zespołu Szkół Katolickich
w Bydgoszczy przy ul. Nowodworskiej 17, aula (praktyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności – test);
 
- część „B” – 9 maja 2016 r.  o godz. 9:45 w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, sala konferencyjna nr 306 (sprawdzian praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji).
 
 
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu - część „B” i podział na grupy sprawdzianu praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
 
 
Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.
                                                                                              
                                                                       Dyrektor
                                           Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                    Andrzej Kozłowski
 
---------------------------------------------
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu (część „B”)
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-39/16
 
Grupa I - godz. 9:45
 
1. Bartczak Agata
2. Bielewicz Karolina
3. Chodorowska Marta
4. Grey Kinga
5. Grobelna Dorota
6. Grobelna Ewa
7. Izbaner Przemysław
8. Kłosowski Krzysztof
9. Marchlewicz Marta
10. Mech Marta
11. Milanowska Patrycja
12. Milewska Olga
13. Nuszkowska Anna
14. Piotrowska Paulina
15. Plucińska Katarzyna
 
Grupa II – godz. 10:30
 
16. Pogorzały Martyna
17. Rosińska Grażyna
18. Rumianowska Hiacynta
19. Stachurska Karolina
20. Szlachcikowska Agnieszka
21. Szymanowska Monika
22. Tobolska-Skibińska Joanna
23. Toporek Natalia
24. Tuczyńska Monika
25. Wenskowska Kamila
26. Wodziński Michał
27. Worek Monika
28. Woźniak Julita
29. Wróblewska Maja
30. Zmarzła Iwona
 
II etap konkursu odbędzie się:
 
 
- część „B” – 9 maja 2016 r. w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, sala konferencyjna nr 306 (sprawdzian praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji).
 
Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.
 
 
 
                                                           Dyrektor
            Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
          Andrzej Kozłowski
 --------------------------------
Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-39/16
 
1.  Chodorowska Marta
2.  Grey Kinga
3.  Grobelna Dorota
4.  Marchlewicz Marta
5.  Mech Marta
6.  Milanowska Patrycja
7.  Milewska Olga
8.  Nuszkowska Anna
9.  Pogorzały Martyna
10. Rosińska Grażyna
11. Rumianowska Hiacynta
12. Stachurska Karolina
13. Szlachcikowska Agnieszka
14. Toporek Natalia
15. Wenskowska Kamila
16. Wodziński Michał
17. Worek Monika
18. Woźniak Julita
 
         Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się dnia 20 maja 2016 r. w budynku Sądu przy  ul. Wały Jagiellońskie 4, p. 134. Poniżej podział na grupy:
 
Podział na grupy:
Grupa I (osoby od nr 1-6) od godz. 9:00.
Grupa II (osoby od nr 7-12) od godz. 10:30.
Grupa III (osoby od nr 13-18) od godz. 12:00.
 
 
                                     Dyrektor
                                           Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                    Andrzej Kozłowski
 
 
ZMIANA TERMINU III ETAPU KONKURSU
NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W BYDGOSZCZY KD-111-39/16
 
 
 
            W związku z koniecznością uczestniczenia przez Dyrektora Sądu w naradzie w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku w dniu 20 maja br., zmienia się termin przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z dnia 20 maja 2016 r. na dzień 23 maja 2016 r.
            Miejsce, podział na grupy oraz godziny pozostają bez zmian.
 
                                                                                                          Dyrektor
                                                                                       Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                                                     Andrzej Kozłowski
 
 ---------------------------------------------------------
 
 Bydgoszcz, dnia 24 maja 2016 r.
 
Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
 Kd-111-39/16
 
 
            W wyniku zakończenia procedury konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy (Kd-111-39/16) Dyrektor Sądu informuje, że kandydatem wybranym na wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym, który otrzymał największą liczbę punktów w ramach przeprowadzonego konkursu, jest:
 
Worek Monika
 
 
 
                                                                                                   DYREKTOR
                                                                                   Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                                               Andrzej Kozłowski
 
 
 
 
 
 ---------------------------------------------------------
Bydgoszcz, dnia 30 maja 2016 r.
 
Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Kd-111-39/16
 
 
            W wyniku zakończenia procedury konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym wBydgoszczy (Kd-111-39/16) Dyrektor Sądu informuje, że w ramach przeprowadzonego konkursu, została wyłoniona lista rezerwowa kandydatów:
 
 1. Toporek Natalia
 2. Wenskowska Kamila
 3. Milanowska Patrycja
 4. Grobelna Dorota
 5. Marchlewicz Marta
 6. Mech Marta
 7. Pogorzały Martyna
 8. Szlachcikowska Agnieszka
 9. Woźniak Julita
 10. Stachurska Karolina
 11. Grey Kinga 
 
Powyższa lista obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016 r.
 
  
 
                                                           DYREKTOR
                                             Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                        Andrzej Kozłowski                                                    
                                                                                       
                                                                                                           

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij