Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

konkurs na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kd – 111-33/16                                                              Bydgoszcz, dnia 4.04.2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 149a§ 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133 j.t. z późn. zm.)
Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ogłasza konkurs nr 1/2016 na l wolne stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
 
Konkurs odbędzie się w dniu 11 maja 2016 roku godz. 9:30 w sali 306 w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, Bydgoszcz.
 I. Wymagania niezbędne:
 
Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 149 § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a mianowicie na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
4.ukończył 24 lata,
5. ukończył   aplikację   ogólną   prowadzoną   przez   Krajową   Szkołę   Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski1.
 
II. Wymagane dokumenty:
Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz., bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - Oddział Kadr, pok. 135 (I piętro), bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 r. na adres:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4
__________________________________________________
1 Zgodnie z art. 66 ust l ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sadownictwa i Prokuratury  (Dz. U. 2012.1230 j.t.) warunek określony w art. 149 § l pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo  o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, spełnia osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzaminreferendarski lub odbyła aplikację 
sądowa lub prokuratorską bądź złożyłaegzaminreferendarski.

I. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1) wniosek o zatrudnienie   na stanowisku referendarza,
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo    zaświadczenie    o    zdanym    egzaminie    sędziowskim,    prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim, bądź referendarskim,
4) 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
6) oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni prawcywilnych i obywatelskich,
2.  Do  zgłoszenia kandydat może  dołączyć  dokumenty  potwierdzające  dodatkowe
osiągnięcia i kwalifikacje.
 
 
Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie w dniu 29 kwietnia 2016 roku na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy www.bydgoszcz.sr.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
 
Bydgoszcz, dnia 4.04.2016 r.                           
                                                                                 
 
                                                                    Tomasz Adamski
                                                                        PREZES
                                                               Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 
 
---------------------------------
 
             Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu nr 1/16 na l wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy (w kolejności alfabetycznej). 
 
           Konkurs odbędzie się w dniu 11 maja 2016 roku, godz. 9:30 w sali 306 w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz.
 
Lp.
Nazwisko i imię
Miejsce zamieszkania
1.
Barańska Magdalena
Bydgoszcz
2.
Bernadowicz-Woropaj Agnieszka
Bydgoszcz
3.
Dzieciątek-Świąder Dorota
Elbląg
4.
Filipiak Monika
Bydgoszcz
5.
Góra Michał
Bydgoszcz
6.
Jabłońska Aneta
Toruń
7.
Jakuta-Czajka Honorata
Bydgoszcz
8.
Janicka Agnieszka Maria
Bydgoszcz
9.
Jasińska Lucyna
Chełmno
10.
Kaczor-Drabik Joanna
Dąbrowa Chełmińska
11.
Klimek Katarzyna
Toruń
12.
Koc Stanisław
Inowrocław
13.
Konopiński Sławomir
Inowrocław
14.
Lipińska Ilona
Toruń
15.
Lipiński Michał
Bydgoszcz
16.
Malinowska Agata
Stargard
17.
Miąsko Aleksandra
Bydgoszcz
18.
Paczewski Paweł Marcin
Bydgoszcz
19.
Piotrkowska Karolina
Bydgoszcz
20.
Piotrowski Łukasz
Poznań
21.
Sienkiewicz Damian
Bydgoszcz
22.
Skrzeczowska Anna
Rywałd
23.
Sosnowska Dorota
Wylatowo
24.
Sztuba Szymon
Toruń
25.
Tereszczyński Jakub
Kielce
26.
Warda Monika
Bydgoszcz
27.
Wrzeszcz-Piestrzyńska Karolina
Bydgoszcz
28.
Źrubak Grzegorz
Gdańsk
          
         Proszę aby osoby, które zakwalifikowały się do konkursu stawiły się w dniu 11 maja 2016 r. wraz z dowodem osobistym, oraz w miarę możliwości z kodeksami z zakresu prawa cywilnego oraz prawa handlowego (bez dodatkowych notatek i adnotacji).
 
                                                                                         
                                                                       Prezes
                                                         Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                   Tomasz Adamski
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Protokół z przebiegu konkursu nr 1/16 na l wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy.
 
Ustalona została następująca lista kandydatów dopuszczonych do konkursu:
 
1.Barańska Magdalena
2.Bernadowicz-Woropaj Agnieszka
3. Dzieciątek-Świąder Dorota
4.Filipiak Monika
5.Góra Michał
6. Jabłońska Aneta
7. Jakuta-Czajka Honorata
8.Janicka Agnieszka Maria
9. Jasińska Lucyna
10.Kaczor-Drabik Joanna
11.Klimek Katarzyna
12.Koc Stanisław
13.Konopiński Sławomir
14.Lipińska Ilona
15.Lipiński Michał
16.Malinowska Agata
17. Miąsko Aleksandra
18. Paczewski Paweł Marcin
19. Piotrkowska Karolina
20.Piotrowski Łukasz
21. Sienkiewicz Damian
22. Skrzeczowska Anna
23. Sosnowska Dorota
24. Sztuba Szymon
25.Tereszczyński Jakub
26. Warda Monika
27. Wrzeszcz-Piestrzyńska Karolina
28. Źrubak Grzegorz
Konkurs rozpoczęto w dniu 11 maja 2016 r. o godzinie 9.30 w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, sala 306 przy udziale komisji w składzie:

Przewodniczący: SSR Ewa Gatz-Rubelowska
Członek: SSR Aleksandra Rękawek-Kunk
Sekretarz: SSR Artur Fornal
 
Do konkursu przystąpiło  21 kandydatów:
 
1.Barańska Magdalena
2. Bernadowicz-Woropaj Agnieszka
3. Filipiak Monika
4.Góra Michał
5.Jabłońska Aneta
6.Jakuta-Czajka Honorata
7.Janicka Agnieszka Maria
8.Jasińska Lucyna
9.Kaczor-Drabik Joanna
10.Koc Stanisław
11.Konopiński Sławomir
12. Lipińska Ilona
13. Lipiński Michał
14. Malinowska Agata
15. Miąsko Aleksandra
16. Paczewski Paweł Marcin
17. Sienkiewicz Damian
18. Skrzeczowska Anna
19.Sosnowska Dorota
20.Sztuba Szymon
21.Warda Monika
 
Przewodnicząca Komisji przed przystąpieniem do konkursu poinformowała o treści § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. 2012.331)
Po rozdaniu zadań testowych i kazusów o godzinie 9.50 kandydaci przystąpili do przygotowania prac konkursowych.
Drugi etap konkursu zakończono o godzinie 11.20
Uczestniczący w konkursie kandydaci uzyskali następujące wyniki:
 
 
Lp.
Nazwisko i imię
Liczba punktów z części testowej
Liczba punktów za rozwiązanie kazusów
 
 
Łączna liczba punktów
1.
Barańska Magdalena
30
9
39
2.
Bernadowicz-Woropaj Agnieszka
28
8
36
3.
Filipiak Monika
30
11
41
4.
Góra Michał
25
9
34
5.
Jabłońska Aneta
26
9
35
6.
Jakuta-Czajka Honorata
30
9
39
7.
Janicka Agnieszka Maria
29
7
36
8.
Jasińska Lucyna
19
8
27
9.
Kaczor-Drabik Joanna
29
10
39
10.
Koc Stanisław
23
9
32
11.
Konopiński Sławomir
23
7
30
12.
Lipińska Ilona
29
7
36
13.
Lipiński Michał
29
11
40
14.
Malinowska Agata
28
6
34
15.
Miąsko Aleksandra
27
7
34
16.
Paczewski Paweł Marcin
27
8
35
17.
Sienkiewicz Damian
24
9
33
18.
Skrzeczowska Anna
27
9
36
19.
Sosnowska Dorota
28
10
38
20.
Sztuba Szymon
29
8
37
21.
Warda Monika
30
7
37
 
Na podstawie wyników konkursu ustalono kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia:
Filipiak Monika
 Ustalono również następującą listę rezerwową kandydatów:

1. Lipiński Michał
2. Barańska Magdalena
3. Jakuta-Czajka Honorata
4.Kaczor-Drabik Joanna
5. Sosnowska Dorota
6. Sztuba Szymon
7. Bernadowicz-Woropaj Agnieszka
 
W związku z uzyskaniem przez kandydatów: Jakuta-Czajka Honorata, Barańska Monika i Kaczor-Drabik Joanna tej samej liczby punktów komisja po przeprowadzeniu głosowania przy ustaleniu rezerwowej listy kandydatów, wzięła pod uwagę okoliczności o których mowa w § 9 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. 2012.331).
 
Uzasadnienie :
Najwyższym doświadczeniem w stosowaniu prawa przydatnym do wykonywania pracy na stanowisku referendarza sądowego wykazała się pani Magdalena Barańska, która obowiązki asystenta sędziego wykonywała w latach 2007-2008 i 2009 – 2016, a obecnie pełni już funkcję referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Chełmnie. Najmniejsze w tym zakresie doświadczenie na natomiast Joanna Kaczor-Drabik, która dopiero w maju 2015 r. ukończyła aplikację radcowską .
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący: SSR Ewa Gatz-Rubelowska
Członek: SSR Aleksandra Rękawek-Kunk
Sekretarz: SSR Artur Fornal
 
 
---------------------------------------
Protokół  uzupełniający z przebiegu konkursu nr 1/16 na l wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
 
W dniu 25 maja 2016 r. o godz. 9.00 na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Bydgoszczy zebrała się ponownie komisja w składzie:

Przewodniczący: SSR Ewa Gatz-Rubelowska
Członek: SSR Aleksandra Rękawek-Kunk
Sekretarz: SSR Artur Fornal
 
Po ponownym sprawdzeniu prac – wobec ustalenia, iż w kluczu odpowiedzi w części testowej, gdy chodzi o zadanie testowe nr 12 znajduje się błąd (na podstawie którego podano wyniki poszczególnych kandydatów w protokole z dnia 11 maja 2016 r.) – ustalono, iż uczestniczący w konkursie kandydaci w rzeczywistości uzyskali następujące wyniki:
 
 
Lp.
Nazwisko i imię
Liczba punktów z części testowej
Liczba punktów za rozwiązanie kazusów
 
 
Łączna liczba punktów
1.
Barańska Magdalena
31
9
40
2.
Bernadowicz-Woropaj Agnieszka
29
8
37
3.
Filipiak Monika
29
11
40
4.
Góra Michał
25
9
34
5.
Jabłońska Aneta
25
9
34
6.
Jakuta-Czajka Honorata
29
9
38
7.
Janicka Agnieszka Maria
30
7
37
8.
Jasińska Lucyna
18
8
26
9.
Kaczor-Drabik Joanna
30
10
40
10.
Koc Stanisław
24
9
33
11.
Konopiński Sławomir
22
7
29
12.
Lipińska Ilona
28
7
35
13.
Lipiński Michał
30
11
41
14.
Malinowska Agata
29
6
35
15.
Miąsko Aleksandra
28
7
35
16.
Paczewski Paweł Marcin
28
8
36
17.
Sienkiewicz Damian
23
9
32
18.
Skrzeczowska Anna
28
9
37
19.
Sosnowska Dorota
29
10
39
20.
Sztuba Szymon
28
8
36
21.
Warda Monika
31
7
38
 Na podstawie zweryfikowanych wyników konkursu ustalono kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia:
 Lipiński Michał.
 Ustalono również następującą listę rezerwową kandydatów:

 
1. Barańska Magdalena
2. Filipiak Monika
3. Kaczor-Drabik Joanna
4. Sosnowska Dorota
5. Jakuta-Czajka Honorata
6. Bernadowicz-Woropaj Agnieszka
7. Skrzeczowska Anna
8. Paczewski Paweł Marcin
9. Sztuba Szymon
 
 
W związku z uzyskaniem tej samej liczby punktów przez kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 28 punktów z części testowej oraz co najmniej 8 punktów za rozwiązania kazusów (§ 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego; Dz.U. 2012.331) tj. : Barańska Magdalena, Filipiak Monika i Kaczor-Drabik Joanna (40 pkt.), Skrzeczowska Anna, Bernadowicz-Woropaj Agnieszka (37 pkt), Paczewski Paweł Marcin, Sztuba Szymon (36 pkt) komisja po przeprowadzeniu głosowania przy ustaleniu rezerwowej listy kandydatów, wzięła pod uwagę okoliczności o których mowa w § 9 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. 2012.331)
 
Uzasadnienie :
Najwyższym doświadczeniem w stosowaniu prawa przydatnym do wykonywania pracy na stanowisku referendarza sądowego spośród osób które uzyskały 40 pkt wykazała się Magdalena Barańska, która obowiązki asystenta sędziego wykonywała w latach 2007-2008 i 2009 – 2016, zdała egzamin sędziowski a obecnie pełni już funkcję referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Chełmnie. Mniejsze doświadczenie w tym zakresie posiada Monika Filipiak, która jest asystentem sędziego od roku 2011 i ukończyła aplikację ogólną. Najmniejsze w tym zakresie doświadczenie na natomiast Joanna Kaczor-Drabik, która dopiero w maju 2015 r. ukończyła aplikację radcowską .
Większe doświadczenie w stosowaniu prawa przydatne do wykonywania pracy na stanowisku referendarza sądowego spośród osób które uzyskały 37 pkt posiada Agnieszka Bernadowicz-Woropaj, która obowiązki asystenta sędziego wykonuje od roku 2007. Mniejsze doświadczenie w tym zakresie ma Anna Skrzeczowska, która jest asystentem sędziego od roku 2013.
Większe doświadczenie w stosowaniu prawa przydatne do wykonywania pracy na stanowisku referendarza sądowego spośród osób które uzyskały 36 pkt posiada Paweł Marcin Paczewski, który obowiązki asystenta sędziego wykonuje od roku 2009, a ponadto zdał egzamin sędziowski. Mniejsze doświadczenie w tym zakresie ma Szymon Sztuba, który jest asystentem sędziego od roku 2012.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij