Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 128 Bydgoszcz
 
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483

www.bydgoszcz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz pok. 19, 21

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz pok. 0.08
tel. + 48 (52) 587 85 00
e-mail: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

konkurs na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 Kd – 111-8/15                                           Bydgoszcz, dnia 26.01.2015r.
 
 
OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 149a§ 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2013r. poz. 427 z późn. zm.)
Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ogłasza konkurs nr 1/2015 na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Konkurs odbędzie się w dniu 9 marca 2015 roku godz. 9:30 w sali 306 w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, Bydgoszcz.
I.  Wymagania niezbędne:
Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a mianowicie na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
4.ukończył 24 lata,
5.ukończył   aplikację   ogólną   prowadzoną   przez   Krajową   Szkołę   Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski1.
II. Wymagane dokumenty:
Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursuSąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz., bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - Oddział Kadr, pok. 135 (I piętro), bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 20 lutego 2015 r. na adres:
 
__________________________________________________
1 Zgodnie z art. 66 ust l ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sadownictwa i Prokuratury (Dz. U. 2012.1230 j.t.) warunek określony w art. 149 § l pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, spełnia osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski lub   odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski.
l. Do zgłoszenia kandydat dołącza:
1) wniosek o zatrudnienie   na stanowisku referendarza,
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo    zaświadczenie    o    zdanym    egzaminie    sędziowskim,    prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim, bądź referendarskim,
4) 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
6) oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.   
 
Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie w dniu 02 marca 2015 roku na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy www.bydgoszcz.sr.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
 
Bydgoszcz, dnia 26.01.2015r.
 
 
                                                              Tomasz Adamski
                                                                   PREZES
                                                   Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                 
 
                                   ________________________________________
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu nr 1/15 na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy (w kolejności alfabetycznej)

Konkurs odbędzie się w dniu 9 marca 2015 roku, godz. 9:30 w sali 306 w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz

1. Barańska Magdalena
2.
Bernadowicz-Woropaj Agnieszka
3.
Ciesielski Michał
4.
Dolny Bartosz
5.
Fabiańska Beata
6.
Góra Michał
7.
Gutowska Marta
8.
Iwicka Danuta
9.
Janicka Agnieszka
10.
Klajbor Łukasz
11.
Klimek Katarzyna
12.
Kremky Monika
13.
Krupiński Marcin
14.
Kupczyk Anna
15.
Kwiatkowska-Wiśniewska Karolina
16.
Lemańczyk-Dalmer Alina
17.
Lipińska Ilona
18.
Miąsko Aleksandra
19.
Norwind Grzegorz
20.
Paczewski Paweł
21.
Piotrkowska Karolina
22.
Piotrowski Łukasz
23.
Płońska Marta
24.
Rasiński Adrian
25.
Sosnowski Marek
26.
Szych Monika
27.
Szymańska Magdalena
28.
Tarasiewicz Bogumił
29.
Wierzbicka Wioletta
30.
Wilk Tomasz
31.
Witkowska Agnieszka

 
Proszę aby osoby, które zakwalifikowały się do konkursu stawiły się w dniu 9 marca 2015 r. wraz z dowodem osobistym, oraz w miarę możliwości z kodeksami z zakresu prawa cywilnego oraz prawa handlowego (bez dodatkowych notatek i adnotacji).
 
                                                                    Tomasz Adamski
                                                                           PREZES
                                                      Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Protokół
z przebiegu konkursu na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
 
 
W ramach pierwszego etapu konkursu ustalona została następująca lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu :
1.     Barańska Magdalena
2.     Bernadowicz-Woropaj Agnieszka
3.     Ciesielski Michał
4.     Dolny Bartosz
5.     Fabiańska Beata
6.     Góra Michał
7.     Gutowska Marta
8.     Iwicka Danuta
9.     Janicka Agnieszka
10.   Klajbor Łukasz
11.   Klimek Katarzyna
12.   Kremky Monika
13.   Krupiński Marcin
14.   Kupczyk Anna
15.   Kwiatkowska-Wiśniewska Karolina
16.   Lemańczyk-Dalmer Alina
17.   Lipińska Ilona
18.   Miąsko Aleksandra
19.   Norwind Grzegorz
20.   Paczewski Paweł
21.   Piotrkowska Karolina
22.   Piotrowski Łukasz
23.   Płońska Marta
24.   Rasiński Adrian
25.   Sosnowski Marek
26.   Szych Monika
27.   Szymańska Magdalena
28.   Tarasiewicz Bogumił
29.   Wierzbicka Wioletta
30.   Wilk Tomasz
31.   Witkowska Agnieszka
 
Drugi etap konkursu rozpoczęto w dniu 9 marca 2015 roku o godzinie 09.30 w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, sala 306 przy udziale komisji w składzie;
-      Przewodniczący   komisji:   SSR   Artur Fornal
-      SSR Aleksandra Rękawek – Kunk
-      Sekretarz komisji: SSR Joanna Cyganek
 
Do konkursu przystąpiło 26 kandydatów:
1.     Barańska Magdalena
2.     Bernadowicz-Woropaj Agnieszka
3.     Ciesielski Michał
4.     Dolny Bartosz
5.     Fabiańska Beata
6.     Góra Michał
7.     Gutowska Marta
8.     Iwicka Danuta
9.     Janicka Agnieszka
10.    Klajbor Łukasz
11.    Klimek Katarzyna
12.    Kremky Monika
13.    Krupiński Marcin
14.    Kwiatkowska-Wiśniewska Karolina
15.    Lipińska Ilona
16.    Miąsko Aleksandra
17.    Norwind Grzegorz
18.    Paczewski Paweł
19.    Piotrkowska Karolina
20.    Rasiński Adrian
21.    Sosnowski Marek
22.    Szych Monika
23.    Szymańska Magdalena
24.    Tarasiewicz Bogumił
25.    Wilk Tomasz
26.    Witkowska Agnieszka
 
Przewodniczący komisji przed przystąpieniem do konkursu poinformował o treści § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. 2012, poz. 331).
Po rozdaniu pytań testowych i tematów pracy pisemnej o godzinie 9.45 kandydaci przystąpili do przygotowania prac konkursowych.
 
Drugi etap konkursu zakończono o godzinie 11.15
Uczestniczący w drugim etapie konkursu kandydaci uzyskali następujące wyniki:
1. Barańska Magdalena z części testowej -  28 pkt.
z pracy pisemnej -  7 pkt. łącznie -  35 pkt.
 
2. Bernadowicz-Woropaj Agnieszka z części testowej - 28  pkt.
z pracy pisemnej -  6 pkt. łącznie - 34  pkt.
 
3. Ciesielski Michał zczęści testowej - 24  pkt.
z pracy pisemnej -  6 pkt.  łącznie -  30 pkt.
 
4. Dolny Bartosz z części testowej - 24  pkt.
z pracy pisemnej -  7 pkt. łącznie - 31  pkt.
 
5. Fabiańska Beata z części testowej -  34 pkt.
z pracy pisemnej -  12 pkt. łącznie - 46  pkt.
 
6. Góra Michał z części testowej -  30 pkt.
z pracy pisemnej -  1 pkt. łącznie - 31  pkt.
 
7. Gutowska Marta z części testowej -  32 pkt.
z pracy pisemnej -  8 pkt. łącznie -  40 pkt.
 
8. Iwicka Danuta z części testowej - 31  pkt.
z pracy pisemnej -  8 pkt. łącznie -  39 pkt.
 
9. Janicka Agnieszka zczęści testowej -  31 pkt.
z pracy pisemnej - 7  pkt. łącznie - 38  pkt.
 
10. Klajbor Łukasz zczęści testowej -  31 pkt.
z pracy pisemnej -  7 pkt. łącznie -  38 pkt.
 
11. Klimek Katarzyna zczęści testowej -  29 pkt.
z pracy pisemnej - 5  pkt. łącznie - 34  pkt.
 
12. Kremky Monika zczęści testowej -  27 pkt.
z pracy pisemnej -  10 pkt. łącznie -  37 pkt.
 
13. Krupiński Marcin zczęści testowej - 29  pkt.
z pracy pisemnej -  12 pkt. łącznie -  41 pkt.
 
14. Kwiatkowska-Wiśniewska Karolina zczęści testowej -  32 pkt.
z pracy pisemnej -  10 pkt. łącznie - 42  pkt.
 
15. Lipińska Ilona zczęści testowej -  21 pkt.
z pracy pisemnej - 3  pkt. łącznie -  24 pkt.
 
16. Miąsko Aleksandra zczęści testowej - 25  pkt.
z pracy pisemnej -  4 pkt. łącznie - 29  pkt.
 
17. Norwind Grzegorz zczęści testowej - 27  pkt.
z pracy pisemnej -  5 pkt. łącznie - 32  pkt.
 
18. Paczewski Paweł zczęści testowej - 27  pkt.
z pracy pisemnej - 6  pkt. łącznie - 33  pkt.
 
19. Piotrkowska Karolina zczęści testowej - 26  pkt.
z pracy pisemnej -  5 pkt. łącznie -  31 pkt.
 
20. Rasiński Adrian zczęści testowej -  31 pkt.
z pracy pisemnej -  7 pkt. łącznie -  38 pkt.
 
21.Sosnowski Marek zczęści testowej - 23  pkt.
z pracy pisemnej -  6 pkt. łącznie -  29 pkt.
 
22.Szych Monika zczęści testowej - 32  pkt.
z pracy pisemnej -  12 pkt. łącznie -  44 pkt.
 
23. Szymańska Magdalena zczęści testowej -  29 pkt.
z pracy pisemnej -  5 pkt. łącznie - 34  pkt.
 
24.Tarasiewicz Bogumił zczęści testowej - 30  pkt.
z pracy pisemnej - 8  pkt. łącznie -  38 pkt.
 
25. Wilk Tomasz zczęści testowej -  20 pkt.
z pracy pisemnej - 3  pkt. łącznie -  23 pkt.
 
26. Witkowska Agnieszka zczęści testowej - 29  pkt.
z pracy pisemnej -  4 pkt. łącznie - 33  pkt.
 
 
Na podstawie wyników konkursu ustalono kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia:
Beata Fabiańska – 46 pkt.
 
Ustalono również następującą listę rezerwową kandydatów:
1.     Monika Szych – 44 pkt,
2.     Karolina Kwiatkowska – Wiśniewska – 42 pkt,
3.     Marcin Krupiński – 41 pkt,
4.     Marta Gutowska – 40 pkt,
5.     Danuta Iwicka – 39 pkt,
6.     Bogumił Tarasiewicz – 38 pkt
                                                
                                           
Komisja w składzie:
Przewodniczący   komisji:   SSR   Artur Fornal
SSR Aleksandra Rękawek – Kunk
Sekretarz komisji: SSR Joanna Cyganek

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij